Contest "SEERC 2019" - [5:00:00], finished

Last success: 4:59:48, KhNURE__RandomPeople (Havrashenko, Plotnikov, Popovych), B.
Last submit: 4:59:59, KNU_Kektus* (Chemerys, Ocheretnyi, Smelskyi), F.
Place User A B C D E F G H I J K Total Penalty
1 [Bucharest_site] [UNIBUC] ScrambledEggs -2 +1
(3:14)
+1
(4:38)
+
(0:31)
+
(2:56)
+
(1:56)
+
(1:07)
  +1
(0:43)
+
(0:36)
  8 1001
2 KhNURE_NRG (Aslandukov, Shanin, Vallas)   +3
(0:53)
+
(4:01)
+
(1:18)
+1
(4:02)
+1
(3:04)
+
(1:55)
  +
(0:16)
+
(0:48)
  8 1077
3 [Bucharest_site] RAF Penguins +1
(5:00)
+7
(3:15)
  +
(0:45)
+1
(4:15)
+1
(2:55)
+1
(1:57)
  +
(0:30)
+
(1:04)
  8 1401
4 KhNU_DOROGA* (Koval, Kravtsov, Ostashev)   +2
(3:01)
  +
(0:52)
+2
(2:33)
+
(3:07)
+3
(2:03)
-8 +1
(0:55)
+
(1:05)
  7 976
5 KNU_MaxFun (Barenblat, Hryshechkin, Makarovych) +3
(4:42)
+3
(1:37)
  +1
(2:14)
+1
(1:23)
-11 +
(2:25)
  +
(0:34)
+
(1:32)
  7 1027
6 [Bucharest_site] UNAGI +4
(5:00)
+2
(1:39)
  +1
(3:43)
+6
(4:52)
-4 +
(2:42)
  +
(0:41)
+
(2:01)
  7 1498
7 LNU Jackals (Mochernyik, Pastushchak, Shcherba)   +1
(1:50)
  +
(0:48)
+
(2:33)
-12 +
(1:45)
  +
(0:19)
+
(0:53)
  6 508
8 [Bucharest_site] UBB_HakunaMatata   +1
(4:03)
  +
(0:53)
+
(2:33)
-2 +
(2:36)
  +
(0:26)
+
(1:08)
  6 719
9 KNU_Kektus* (Chemerys, Ocheretnyi, Smelskyi)   +2
(1:55)
  +2
(1:04)
+2
(4:06)
-4 +
(2:14)
  +
(0:22)
+
(1:16)
  6 777
10 [Bucharest_site] [UAIC] VYE -1 +4
(2:46)
  +
(0:38)
+1
(3:48)
  +2
(2:12)
  +
(0:55)
+
(1:05)
  6 824
11 [Bucharest_site] [UAIC] CLC   +4
(3:39)
  +
(0:47)
+
(4:26)
-5 +1
(2:36)
  +1
(0:30)
+
(1:06)
  6 904
12 [Bucharest_site] FMI1 -3 +3
(4:01)
  +
(1:36)
  +3
(3:16)
+3
(3:06)
  +
(0:18)
+
(0:56)
  6 973
13 [Bucharest_site] Trie Hard -4 +3
(2:29)
  +2
(1:25)
+4
(4:45)
-12 +1
(2:48)
  +
(0:12)
+
(1:31)
  6 990
14 [Bucharest_site] UTCN_SalaiiC7   +7
(3:08)
  +1
(1:37)
+1
(3:46)
-13 +
(2:05)
  +2
(0:39)
+
(1:58)
  6 1013
15 KhPI_Morituri::Reborn (Babenko, Cherevko, Mats)   +11
(4:07)
  +
(0:43)
+8
(4:59)
-9 +3
(4:31)
  +4
(1:53)
+
(2:04)
  6 1617
16 KNU_is_Not_Unix (Bezdushnyi, Borziak, Cherniakin)   +1
(3:30)
  +2
(0:42)
  -11 +1
(1:28)
  +
(0:17)
+
(1:36)
  5 533
17 [Bucharest_site] here for meal   +1
(3:04)
  +1
(0:59)
-7 -1 +2
(2:41)
  +1
(0:32)
+
(1:15)
  5 611
18 [Bucharest_site] FMI2 -1 +6
(2:25)
-4 +1
(1:11)
-1 -9 +2
(2:50)
  +
(0:51)
+
(0:59)
  5 676
19 [Bucharest_site] Send Nodes   +2
(0:49)
  +
(1:24)
-9   +5
(3:38)
  +
(0:57)
+1
(4:10)
  5 818
20 [Bucharest_site] ETF Belgrade 1   +6
(4:11)
  +
(1:36)
  -7 +1
(3:22)
  +
(0:31)
+
(1:52)
  5 832
21 [Bucharest_site] LeethalTeam   +5
(3:41)
  +5
(2:40)
-2   +
(1:56)
  +
(1:16)
+
(2:08)
  5 901
22 UzhNU_Auturismo (Pryhara, Sydoran, Vovk)   +8
(4:42)
  +1
(1:23)
  -11 +
(3:19)
  +
(0:18)
+
(2:49)
  5 931
23 KhNURE__RandomPeople (Havrashenko, Plotnikov, Popovych)   +4
(5:00)
  +
(1:16)
    +6
(4:02)
  +1
(1:23)
+
(2:03)
  5 1044
24 [Bucharest_site] Too Simplex   -11   +1
(0:48)
+7
(3:50)
  +2
(4:22)
  +
(0:20)
+3
(4:37)
  5 1097
25 [Bucharest_site] RAFFFF       +8
(2:27)
+8
(4:55)
-2 +4
(3:52)
  +
(0:30)
+
(2:15)
  5 1239
26 [Bucharest_site] UVT_CodeBreakers   -1   +3
(1:01)
-3   +
(2:42)
  +
(0:29)
+
(1:30)
  4 402
27 UzhNU_KSUV* (Kramarenko, Mikhno, Ruban)     -1 +4
(0:46)
  -33 +1
(2:26)
  +1
(0:33)
+
(1:02)
  4 407
28 [Bucharest_site] Etliekmek   -4   +1
(0:59)
  -24 +1
(3:04)
  +
(0:49)
+
(2:03)
  4 455
29 LNU XXL (Chikh, Tarnavskyy, Zhuk)   -13   +2
(1:58)
  -9 +2
(3:02)
  +
(0:11)
+
(1:33)
  4 484
30 UCUlele (Antentyk, Kofman, Vey)   -14   +
(0:39)
  -1 +7
(3:48)
  +
(0:14)
+
(1:10)
  4 491
31 [Bucharest_site] Sahaturn V   -3   +
(1:11)
    +1
(4:14)
  +
(0:32)
+
(2:22)
  4 519
32 VNTU_4REST (Kavka, Pastukh, Spazhev)       +1
(1:35)
    +
(3:47)
  +1
(0:47)
+
(2:18)
  4 547
33 ONU_Wrong_Answer (Lozinskiy, Rudnitskyi, Zinoviev)   -1   +1
(1:16)
    +5
(3:36)
  +
(0:29)
+
(1:53)
  4 554
34 NTUU_KPI_ExtremeLabor (Kleshch, Shulikov, Yakovchuk)       +2
(1:46)
    +3
(3:21)
  +
(0:30)
+
(2:12)
  4 569
35 KhNU_Surgeons (Smirnov, Stepanov, Stepanova)   -9   +7
(2:20)
  -4 +
(2:59)
  +
(1:03)
+
(0:54)
  4 576
36 KhNUE_El_psy_kongroo (Kazakov, Kovalenko, Timoshevsky)       +
(1:27)
    +1
(3:00)
  +1
(1:37)
+
(4:20)
  4 664
37 [Bucharest_site] NTUA-ECE-2   -2   +
(0:45)
    +2
(3:51)
  +2
(2:05)
+
(3:26)
  4 687
38 DonNU_Fearless (Batsinko, Isaienkov, Protsenko)       +4
(1:57)
    +
(4:08)
  +
(0:27)
+1
(3:22)
  4 694
39 [Bucharest_site] Symphony of Coding   -6   +3
(1:39)
    +4
(4:06)
  +
(0:26)
+2
(2:58)
  4 729
40 DonNU_make_AI_not_war* (Barho, Bilous, Varer)       +9
(1:08)
  -6 +5
(3:24)
  +1
(0:14)
+1
(2:36)
  4 762
41 [Bucharest_site] shurub   +5
(4:26)
  +
(1:34)
    +2
(3:43)
  +2
(0:58)
-4   4 821
42 [Bucharest_site] Ship Shipping Ship Shipping Shipping Ships       +5
(2:23)
  -20 +3
(4:40)
  +
(0:17)
+
(3:52)
  4 832
43 [Bucharest_site] UBB_AvengersAssemble   +3
(4:56)
  +7
(1:15)
    -3 -5 +
(0:35)
+
(3:57)
  4 843
44 DNU_FIBONACCIPLUSPLUS (Gerasimov, Panasenko, Selivanov)       +1
(1:45)
-2   +4
(3:38)
  +4
(3:42)
+
(1:59)
  4 844
45 [Bucharest_site] ETF Belgrade 2       +2
(4:31)
  -6 +2
(1:44)
  +1
(2:40)
+
(3:39)
  4 854
46 [Bucharest_site] Redshifted       +1
(2:35)
    +4
(4:53)
  +1
(1:15)
+
(3:34)
  4 857
47 KhNU_AnotherTeam:United (Popova, Skurikhin, Solodova)   -4   +1
(2:26)
    +2
(4:00)
  +3
(4:23)
+
(3:02)
  4 951
48 [Bucharest_site] ETF Belgrade 3       +
(1:43)
  -3 -8   +1
(0:54)
+
(1:50)
  3 287
49 [Bucharest_site] CodeMafia -1     +1
(1:24)
  -3 +2
(3:00)
  +
(0:40)
    3 364
50 [Bucharest_site] AbstractDataType       +
(1:53)
    +2
(3:06)
  +
(0:28)
    3 367
51 [Bucharest_site] RAF 101       +1
(1:55)
    +1
(4:08)
  +
(0:26)
-1   3 429
52 NTUU_KPI_VRTeam (Pravosud, Tolstikov, Zhytar)       +1
(1:38)
    +1
(3:51)
  +
(1:01)
-11   3 430
53 [Bucharest_site] Higu   +3
(3:21)
  +2
(2:01)
    -2   +
(0:52)
-1   3 474
54 [Bucharest_site] Undefined -2     +3
(1:28)
    +1
(4:52)
  +
(0:23)
    3 483
55 UzhNU_MaybeEasyWin (Formaniuk, Hayovich, Kalynych)       +6
(1:51)
    +2
(3:31)
  +1
(0:28)
    3 530
56 NULP_Phoenix (Gultaichuk, Toch, Tropets)   -5   +7
(3:27)
    +1
(2:42)
  +1
(0:38)
    3 587
57 [Bucharest_site] UTCN_Java!Ok   -4   +3
(2:31)
    +2
(4:05)
  +2
(1:37)
-3   3 633
58 BSNU_TopSquad (Ermolaev, Mudrievskyj, Raievskyi)       +8
(4:16)
    +2
(3:03)
-4 +
(0:16)
-8   3 655
59 ONU_PRIMATES (Hryhorian, Masalskyi, Volkov)       +2
(1:38)
  -1 -3   +5
(3:07)
+
(4:36)
  3 701
60 [Bucharest_site] VeVIN       +9
(2:07)
  -7 +2
(3:45)
  +2
(1:36)
    3 708
61 [Bucharest_site] NTUA-ECE-1   +5
(3:29)
  +1
(2:37)
    -4   +3
(4:24)
    3 810
62 ONU_KappaPride (Haliullin, Krylova, Soletskyi)       +2
(2:18)
    -1   +1
(1:08)
    2 266
63 NaUKMA_TeterivV (Ivaniuk, Kreidun, Larin)       +2
(2:57)
  -2     +
(1:03)
    2 280
64 [Bucharest_site] [TUIASI] Plebeii       +2
(3:03)
    -2   +1
(0:56)
    2 299
65 ONPU_GreenOracle* (Balaban, Devyatkov, Misko)       +6
(2:26)
  -2     +
(0:39)
-2   2 305
66 [Bucharest_site] FAF -2 -2   +4
(3:42)
        +
(0:29)
-1   2 331
67 [Bucharest_site] FMI3 -2 -4   +1
(2:34)
  -3     -2 +
(3:12)
  2 366
68 KhNURE_Brainstorm (Kibenko, Rudenko, Yevtushenko)       +8
(2:54)
    -10   +1
(0:29)
    2 383
69 [Bucharest_site] ETFBL       +1
(2:37)
        -5 +
(3:37)
  2 394
70 [Bucharest_site] itubitak       +5
(3:22)
        +1
(1:41)
-11   2 423
71 LNU Hryadochka (Baranovych, Diuh, Duma) -1     -7     +4
(5:00)
  +1
(0:43)
    2 443
72 NAU_R.E.D._Team_2.0 (Ivanenko, Kovba, Shymon)       +6
(3:12)
        +4
(2:16)
    2 528
73 SSU_up2olymp (Bozhenko, Liutyi, Pilguy)       +10
(4:45)
        +
(0:55)
    2 540
74 [Bucharest_site] NTUA-ECE-3       +5
(2:20)
  -1 -1   +3
(4:11)
    2 551
75 KhPI_Hospice* (Balaba, Honcharov, Reznik)       +3
(3:50)
-10   +1
(4:24)
  -4     2 574
76 ZNTU_Question_Mark (Basanets, Didenko, Kamienskyi)       +
(3:32)
    -1   +7
(4:10)
    2 602
77 PUET_SickOurDucks (Derkach, Dudnik, Pylypchenko)   -12   -39         +
(0:15)
    1 15
78 [Bucharest_site] GUCLU   -13   -5         +
(0:24)
    1 24
79 DNU_Toxic_and_Proud (Baynak, Lifarenko, Zahoruiko)       -4         +2
(1:36)
    1 136
80 [Bucharest_site] Combinatorial Nullstellensatz       +
(3:00)
        -1     1 180
81 ChNU_FMI_PurCharm (Gulei, Shanin, Vasylyk)       +
(3:22)
        -2 -2   1 202
82 VNTU_Meme_Lords (Naumovskiy, Pozur, Svizhak)       +
(3:26)
        -7     1 206
83 ChNUBKh Supernova* (Litvinov, Mysiura, Nikitiuk)       +4
(2:07)
        -1     1 207
84 [Bucharest_site] [UAIC] NVD       +1
(3:23)
        -5     1 223
85 KhNUE__IQ++* (Evtushenko, Matyash, Talancev)       +3
(2:46)
        -12     1 226
86 UCUkuriku (Borys, Datsko, Usachova)       +1
(3:31)
        -2     1 231
87 DNU_47th_Bit (Bondar, Siver, Tyshchenko)       +2
(3:47)
        -7     1 267
88 c_TC_TNTU_ICTeam (Beker, Pelishko, Zakopets)                 +2
(4:20)
    1 300
89 [Bucharest_site] ATM_MZCL       +5
(4:47)
        -4     1 387
90 [Bucharest_site] WashingMachines   +23
(4:47)
  -11         -4     1 747
91-100 MMC_OutOfMemory (Bilous, Drozdov, Kuberskyi)       -9         -3     0 0
91-100 DSTU_Starlight (Boris, Kharchenko, Zyuz)       -9         -5     0 0
91-100 [Bucharest_site] Team AUBG                 -11     0 0
91-100 [Bucharest_site] Hiper Optik Vaskuler Dondurucu                       0 0
91-100 [Bucharest_site] BusyBeavers                       0 0
91-100 [Bucharest_site] NBU                 -14     0 0
91-100 [Bucharest_site] TUV                 -6     0 0
91-100 [Bucharest_site] DynamicMode                 -7     0 0
91-100 [Bucharest_site] Multi-Threat             -3   -1     0 0
91-100 [Bucharest_site] UVT_TD3       -12         -1     0 0
  Total: 30 262 8 375 92 248 203 17 247 102 0 1584  
  Success: 3 28 2 84 16 5 58 0 77 50 0 323  
  %: 10% 11% 25% 22% 17% 2% 29% 0% 31% 49% 0% 20%